Presentatie van de site

ZIEGLER N.V. heeft de website “www.zieglergroup.com” geopend voor de persoonlijke informatie van haar gebruikers. Uw gebruik van de site is onderworpen aan de naleving van de algemene toegangs- en gebruiksvoorwaarden welke hieronder zijn vermeld (“Algemene Voorwaarden”) en alle toepasselijke wetgeving. Wanneer u de site bezoekt en gebruikt, aanvaardt u zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden, die primeren op alle andere overeenkomsten die u zou kunnen gehad hebben met ZIEGLER N.V., haar filialen of netwerkleden.

Eigenaar:

ZIEGLER S.A.
Chaussée de Vilvorde 11
1120 BRUXELLES/BRUSSEL – BELGIUM

TVA BE 0403.480.507 – RPM BRUXELLES / BTW BE 0403.480.507 – RPR BRUSSEL
Douane N°221 – L.C.T / V.V.C 0827001

Email: info_ziegler@zieglergroup.com
Tél: +32 (0)2/422.22.99
Fax: +32 (0)2/422.21.01

Ontwerper: Dornach
Verantwoordelijke publicaties: M. Patrick Rosy
Webmaster: webmaster@zieglergroup.com
Host: Ziegler Group – 1120 Bruxelles – Belgique

Algemene voorwaarden inzake het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site www.zieglergroup.com impliceert de complete en volledige aanvaarding van de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden.

Herzieningen van de algemene voorwaarden inzake het gebruik van de site

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld naar eigen goeddunken van ZIEGLER N.V.

Deze herzieningen zijn, zodra ze worden gepubliceerd, van toepassing op elk volgend gebruik van de website. Het gebruik van de website, na de publicatie van de herziene voorwaarden, houdt in dat de de gebruikers zich akkoord verklaren met deze herzieningen. Gebruikers van de site www.zieglergroup.com worden daarom gevraagd om deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien op elk moment toegankelijk voor de gebruikers.  ZIEGLER N.V. kan echter beslissen om, teneinde een technisch onderhoud uit te voeren, de site tijdelijk te onderbreken. Zij zullen echter alles in het werk stellen om de data en de tijden van voorafgaandelijk onderbreking mede te delen aan de gebruikers.

De website www.zieglergroup.com wordt regelmatig bijgewerkt door Dornach. Op dezelfde wijze  kunnen de wettelijke bepalingen op elk moment worden gewijzigd: zij dringen er dan ook op aan dat de gebruikers de site regelmatig raadplegen teneinde kennis te nemen van de eventuele wijzigingen.

Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de website www.zieglergroup.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

ZIEGLER N.V. streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te plaatsen op de site www.zieglergroup.com. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en het niet tijdig updaten, ongeacht het feit dat ZIEGLER N.V. of een externe partner is die deze informatie verstrekt.

Alle informatie vermeld op de site www.zieglergroup.com is ten indicatieven titel en zijn onderhevig aan wijzigingen. Voorts, is de informatie op de site www.zieglergroup.com niet exhaustief. Zij wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen sinds het ogenblik dat deze online werden gezet.

Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbint de gebruiker zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, welke geen virussen bevat en waarvan de browser de meest recente update heeft gehad.

Intellectuele eigendom en inbreuken

ZIEGLER N.V. bezit de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die beschikbaar zijn op de site, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedure, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIEGLER N.V.

Elke exploitatie van eender welk elementen op de website, zonder hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben gevraagd, zal worden beschouwd als een inbreuk.

Door deze site te bezoeken, erkent u dat de gegevens waarmee de site is opgebouw, wettelijk beschermd zijn en, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, is het met name verboden om te extraheren, op te slaan, te reproduceren, te gebruiken, bij te houden of te voor te stellen, hetzij direct of indirect, op eender welke drager, onder welke vorm en manier dan ook, van geheel of gedeeltelijke kwalitatieve of kwantitatieve substantiële gegevens van de site, alsook van het herhaaldelijk gebruik maken van niet-substantiële kwalitatieve en kwantitatieve gedeelten wanneer de gebruikers kennelijk de normale gebruikersomstandigheden overschrijden.

Beperkingen van aansprakelijkheid

ZIEGLER N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, met inbegrip van materiële schade, verlies van gegevens of programma, financieel verlies door zich toegang te verschaffen tot de site www.zieglergroup.com, en ten gevolge het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties in punt 4, of het optreden van een bug of incompatibiliteit.

ZIEGLER N.V. kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld verlies van marktwaarde of verlies van opportuniteiten) als gevolg van het gebruik van de site www.zieglergroup.com.

Interactieve velden (waarin de mogelijkheid geboden wordt om vragen te stellen in de “contactzone”) zijn beschikbaar voor de gebruikers. ZIEGLER N.V. behoudt zich echter het recht voor om, en dit zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van deze vrije velden te verwijderen indien deze in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving in België, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming.

ZIEGLER N.V. behoudt zich ook het recht voor om de gebruiker, indien nodig, burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijkheid te stellen, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte middel (tekst, fotografie …).

De inhoud van de site wordt aangeboden zonder enige garantie van welke aard dan ook. De informatie over de modellen en hun kenmerken komt overeen met een definitie ten tijde van het on-line zetten of ten tijde van de updates van de verschillende pagina’s van de site; ze worden uitsluitend verstrekt ter informatieven titel en kunnen niet worden beschouwd als een contractueel aanbod van producten of diensten van ZIEGLER N.V. of van haar filialen. Fouten of nalatigheden kunnen voorkomen. Toegang tot de door de site aangeborden produkten en diensten kunnen onderhavig zijn aan beperkingen. U moet er zich dan ook op voorhand van gewissen dat het land vanwaar u de verbinding maakt, u toelaat toegang te verschaffen tot onze site.

Gegevensbeheer

Bij het  gebruik van de site www.zieglergroup.com, kan volgende informatie worden ingewonnen: de URL van de links waardoor de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.zieglergroup.com, de toegangsverlener (service provider) van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In alle gevallen verzamelt ZIEGLER N.V. enkel persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker, in het kader van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.zieglergroup.com.  De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Er wordt dan aan de gebruiker van de site www.zieglergroup.com verduidelijkt of het verstrekken van deze informatie al dan niet verplicht is.

De ingezamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor ZIEGLER N.V., voor de filialen, voor de leden van haar commerciële netwerk ten behoeve van analyses, enquêtes, operaties met betrekking tot het beheer van klanten en, als u daarmee instemt, voor commerciële proposities.

ZIEGLER N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van ingezamelde gegevens en draagt de beveiliging van de gebruikersgegevens hoog in het vaandel. Om dit te kunnen garanderen zijn er zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging van de gegevens te garanderen en verlies, wijziging, vernietiging, openbaarmaking en ongeoorloofd gebruik -illegaal of per ongeluk- te vermijden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.zieglergroup.com wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht middels eenderwelke dragen aan anderen, zonder medeweten van de gebruiker zelf. Enkel in de hypothese van de verkoop van  ZIEGLER N.V. en zijn rechten zouden het verzenden van dergelijke informatie naar de potentiële koper kunnen verrechvaardigen. De potentiële koper zou op zijn beurt dezelfde verplichting opgelegd krijgen om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.zieglergroup.com te vrijwaren en te wijzigen.

Conform met de Reglementatie (EU) 2016/679 van 27 april 2016 bezit u het toegangsrecht, het recht tot verwijdering en rectificatie van deze gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen deze gegevens die voorwerp uitmaken van wijziging en dit  door contact met ons op te nemen per post op het volgende adres: Dieudonné Lefèvrestraat 160, 1020 BRUSSEL of per e-mail op het volgende adres: info.GDPR@dornach.eu.

De aanvragen moeten door de afzender worden ondertekend en een bewijs van identiteit moet worden bijgevoegd.

Als de gebruiker de toelating heeft gegeven om per e-mail, aanvragen en commerciële informatie  te ontvangen van ZIEGLER N.V., kan hij op op elk moment terug komen op zijn beslissing en dit door een e-mail te sturen naar  privacy@zieglergroup.com of door op de daarvoor bestemde link te klikken in de e-mails waarvan hij de geadresseerde is.

Verboden toepassingen

Deze site mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden en in overeenstemming met volgende voorwaarden.

Het is verboden:

  • gebruik te maken van de site wanneer deze in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving;
  • om reclame- of promotiemateriaal te verzenden, inclusief spam of soortgelijke verzoeken;
  • zich voor te doen als ZIELER N.V., een werknemer van ZIEGLER N.V. of enig ander persoon.

Daarnaast stemt u er ook mee in om:

  • geen gebruik te maken van software, apparatuur of andere automatische middelen om de website of de inhoud ervan te openen, te gebruiken of te kopiëren;
  • geen malware in te brengen op de website of door te geven aan andere gebruikers van deze site;
  • zich geen ongeoorloofde toegang te verschaffen of proberen te verschaffen, geen schade -geheel of gedeeltelijk te veroorzaken aan de website, de inhoud, de server waarop de website wordt gehost of elke database die op de website is aangesloten.

Hypertekstkoppelingen en cookies

De site www.zieglergroup.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, geimplementeerd  met toestemming van ZIEGLER N.V. ZIEGLER N.V. kan de inhoud van die bezochte sites echter niet controleren, en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

Het raadplegen van  de site www.zieglergroup.com kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet vraagt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen te registreren.

De weigering om een cookie te installeren kan met zich meebregen dat het niet mogelijk is om toegang te hebben tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwieltje in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

In Safari: klik op de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwieltje). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte “Cookies”, kan u cookies blokkeren.

In Chrome: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Voorkeuren. Op het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.zieglergroup.com is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Deelbaarheid en verzaking

Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden inzake het gebruik door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling als scheidbaar worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Elke niet-naleving of vertraging in de toepassing van enige bepaling van deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand daarvan, noch van enige andere bepaling.