1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze gegevensbeschermingsverklaring raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

          Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (dwz de “verwerkingsverantwoordelijke”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder de sectie “Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)” in dit privacybeleid.

          Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijvoorbeeld webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

          Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een ​​foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

          Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens, zonder dat u voor dergelijke openbaarmaking een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming op elk moment in te trekken, wat van invloed is op alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om op elk gewenst moment contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze of andere gegevensbeschermingsgerelateerde kwesties.

Analysetools en tools geleverd door derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met zogenaamde analyseprogramma’s.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s kunt u onze onderstaande gegevensbeschermingsverklaring raadplegen.

2. Hosting- en contentleveringsnetwerken (CDN)

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Amazon-webservices (AWS)

De aanbieder is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (hierna “AWS” genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt op servers van AWS. Ook kan dit resulteren in de overdracht van persoonsgegevens aan het moederbedrijf van AWS in de Verenigde Staten. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU. Raadpleeg voor meer informatie: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Raadpleeg voor meer informatie het gegevensprivacybeleid van AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

AWS wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active.

          Gegevensverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten. Dit contract is middels privacywetgeving opgelegd en garandeert dat persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website alleen worden verwerkt op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Amazon CloudFront CDN

Wij maken gebruik van het Content Delivery Network Amazon CloudFront CDN. De aanbieder is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (hierna “Amazon” genoemd).

Amazon CloudFront CDN is een wereldwijd gedistribueerd Content Delivery Network. Tijdens deze transacties wordt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website technisch via het Content Delivery Network geleid. Hierdoor kunnen we de wereldwijde beschikbaarheid en prestatiemogelijkheden van onze website vergroten.

Het gebruik van Amazon CloudFront CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om de presentatie van onze webdiensten zo foutloos en veilig mogelijk te houden (Art. 6(1)(f) AVG).

De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. De details vindt u hier: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Volg deze link voor meer informatie over Amazon CloudFront CDN: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__Duits_Translation.pdf.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active.

          Gegevensverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten. Dit contract is middels privacywetgeving opgelegd en garandeert dat persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website alleen worden verwerkt op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en de pagina’s ervan nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er allerlei persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de gegevens worden verzameld.

Wij informeren u hierbij dat de overdracht van gegevens via internet (dwz via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang van derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)

De gegevensverwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Ziegler S.A.
Chaussée de Vilvorde 11
1120 BRUXELLES/BRUSSEL

Telefoon: +32 2 422.22.99
E-mail: info_ziegler@zieglergroup.com

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval zal de verwijdering plaatsvinden nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) AVG of Art. 9, lid 2, onder a) AVG, als bijzondere gegevenscategorieën worden verwerkt overeenkomstig art. 9 (1) DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 lid 1(a) AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6(1)(b) AVG. Indien uw gegevens bovendien nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6(1)(c) AVG. Bovendien kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons legitieme belang volgens art. 6(1)(f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Beispielfirma
Musterweg 10
90210 Musterstadt

Telefoon: +49 (0) 123 44 55 66
E-mail: info@beispielfirma.de

Informatie over de gegevensoverdracht naar derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en de overdracht naar Amerikaanse bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn

We gebruiken onder andere tools van bedrijven in derde landen die niet veilig zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, evenals Amerikaanse tools waarvan de providers niet zijn gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Als deze tools zijn ingeschakeld, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze landen. Wij willen u erop wijzen dat er geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU in derde landen die onveilig zijn op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij willen erop wijzen dat de VS, als veilig derde land, over het algemeen een niveau van gegevensbescherming kent dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Gegevensoverdracht naar de VS is daarom toegestaan ​​als de ontvanger gecertificeerd is onder het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF) of over passende aanvullende garanties beschikt. Informatie over overdrachten naar derde landen, inclusief de ontvangers van gegevens, vindt u in dit privacybeleid.

Ontvangers van persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken wij samen met diverse externe partijen. In sommige gevallen vereist dit ook de overdracht van persoonsgegevens aan deze externe partijen. Wij geven persoonlijke gegevens alleen aan externe partijen vrij als dit nodig is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld openbaarmaking van gegevens aan de belastingdienst), als wij een legitiem belang hebben bij de openbaarmaking op grond van naar art. 6 (1)(f) AVG, of als een andere wettelijke basis de openbaarmaking van deze gegevens toestaat. Bij het gebruik van verwerkers maken wij persoonsgegevens van onze klanten alleen openbaar op basis van een geldig contract inzake gegevensverwerking. Bij gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkersovereenkomst gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Bovendien kunt u op elk moment de toestemming die u ons al heeft gegeven, intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die heeft plaatsgevonden vóór uw intrekking.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) AVG HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP BASIS VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR ELKE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, DIENT U DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING TE RAADPLEGEN. ALS U EEN BEZWAAR AANMELDT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE IN DE POSITIE ZIJN OM DWINGENDE BESCHERMING WAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS TE VOORZIENEN, DIE GROOT WEGGEN AAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING IS HET BEVORDEREN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(1) AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECT RECLAME TE MAKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21(2) AVG).

Recht om een​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij wonen, werken, of in de plaats waar de overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een ​​klacht in te dienen is van kracht, ongeacht eventuele andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. Mogelijk hebt u ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om het opleggen van beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij doorgaans enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de uitroeiing van deze gegevens te eisen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 AVG zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen. of om belangrijke redenen van openbaar belang, aangevoerd door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals aankooporders of vragen die u bij ons als websitebeheerder indient, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. Een gecodeerde verbinding kunt u herkennen aan het controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook aan het verschijnen van het slotje in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar we niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De exploitanten van deze website en de pagina’s ervan behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Koekjes

Onze websites en pagina’s maken gebruik van wat de industrie ‘cookies’ noemt. Cookies zijn kleine datapakketjes die geen schade aan uw apparaat veroorzaken. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen door ons worden geplaatst (first-party cookies) of door externe bedrijven (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van externe bedrijven in websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor het afhandelen van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor promotionele doeleinden.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties, voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijvoorbeeld cookies die meetbare inzichten geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangehaald. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de benodigde cookies om een ​​technisch foutloze en geoptimaliseerde dienstverlening van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor de opslag van cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG); deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de verwijderfunctie activeren voor het automatisch verwijderen van cookies wanneer de browser sluit. Als cookies zijn uitgeschakeld, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, vindt u in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons communiceert. De informatie omvat:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de toegang verkrijgende computer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier

Als u ons via ons contactformulier vragen stelt, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te kunnen behandelen en voor het geval wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) AVG) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG) als dit is aangevraagd; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De informatie die u in het contactformulier heeft ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of tot het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijvoorbeeld nadat wij ter afsluiting van ons antwoord op uw vraag). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) AVG als uw vraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van bij ons ingediende vragen (Art. 6(1)(f) AVG) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(1) AVG). )(a) AVG) indien deze is verkregen; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooiing van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Hubspot-CRM

Wij gebruiken Hubspot CRM op deze website. De aanbieder is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (hierna Hubspot CRM).

Hubspot CRM stelt ons onder meer in staat om bestaande en potentiële klanten en klantcontacten te beheren, met u te communiceren en marketingactiviteiten te plannen en uit te voeren in lijn met uw interesses. Met Hubspot CRM kunnen we klantinteracties via e-mail, sociale media of telefoon via meerdere kanalen vastleggen, sorteren en analyseren. De op deze manier verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden geëvalueerd en gebruikt voor communicatie met de potentiële klant of voor marketingmaatregelen (bijvoorbeeld nieuwsbriefmailings). Hubspot CRM stelt ons ook in staat om het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website te verzamelen en te analyseren.

Het gebruik van Hubspot CRM is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TN8pAAG&status=Active.

          Gegevensverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten. Dit contract is middels privacywetgeving opgelegd en garandeert dat persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website alleen worden verwerkt op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

5. Analysetools en advertenties

Google Tagmanager

Wij maken gebruik van de Google Tagmanager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het beheert en voert alleen de tools uit die erdoor zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat eventueel ook wordt doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de snelle en ongecompliceerde integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Remarketing van Google Ads

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder van deze oplossingen is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om hen vervolgens in het advertentienetwerk van Google op interesses gebaseerde advertenties weer te geven (remarketing of retargeting).

Bovendien is het mogelijk om de met Google Ads Remarketing gegenereerde advertentiedoelgroepen te koppelen aan apparaatomvattende functies van Google. Dit maakt het mogelijk om op interesses gebaseerde gepersonaliseerde reclameboodschappen, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag, op een apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) op een voor u op maat gemaakte manier weer te geven, evenals op elk van uw apparaten (bijvoorbeeld tablet of pc ).

Als u een Google-account heeft, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Voor meer informatie en de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming kunt u het gegevensprivacybeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

          Doelgroepvorming met klantafstemming

Voor de vorming van doelgroepen maken wij onder andere gebruik van de Google Ads Remarketing-klantafstemmingsfunctie. Om dit te bereiken, dragen wij bepaalde klantgegevens (bijvoorbeeld e-mailadressen) over van onze klantenlijsten naar Google. Als de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en zijn ingelogd op hun Google-accounts, worden voor hen passende reclameboodschappen binnen het Google-netwerk (bijvoorbeeld YouTube, Gmail of in een zoekmachine) weergegeven.

Conversies bijhouden van Google

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten met een bepaalde frequentie worden beoordeeld of gekocht. Het doel van deze informatie is het samenstellen van conversiestatistieken. We leren hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben uitgevoerd. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Google maakt als zodanig gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Voor meer informatie over het bijhouden van conversies door Google kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst ervan. Er worden geen verdere gegevens verzameld of deze worden uitsluitend op vrijwillige basis verzameld. Wij zullen dergelijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen deze gegevens niet delen met derden.

De verwerking van de in het nieuwsbriefinschrijvingsformulier ingevoerde informatie vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG). De toestemming die u heeft gegeven voor het archiveren van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken, bijvoorbeeld door op de link ‘Afmelden’ in de nieuwsbrief te klikken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd met het doel u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de aanbieder van de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel niet langer van toepassing is . Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren binnen de reikwijdte van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6(1)(f) AVG.

Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst voor de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst, als dergelijke actie nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Op onze website zijn video’s van de website YouTube ingesloten. De exploitant van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Toch betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Ongeacht of u bijvoorbeeld een video bekijkt, zal YouTube altijd verbinding maken met het Google Marketing Netwerk.

Zodra u op deze website een YouTube-video begint af te spelen, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Als gevolg hiervan wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende gegevensverwerkingstransacties worden geactiveerd nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, waarover wij geen controle hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van art. 6(1)(f) AVG is dit een legitiem belang. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens kunt u het gegevensprivacybeleid van YouTube raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Fonts (lokale insluiting)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts van Google om een ​​uniform gebruik van lettertypen op deze site te garanderen. Deze Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd, zodat er in combinatie met deze applicatie geen verbinding met de servers van Google tot stand wordt gebracht.

Volg deze link voor meer informatie over Google Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de functies van Google Maps mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten en daar gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. Indien Google Maps is geactiveerd, heeft Google de mogelijkheid om Google Fonts te gebruiken ten behoeve van de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache, om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Wij gebruiken Google Maps om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website vermelde locaties gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) AVG. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

OpenStreetMap

We gebruiken de kaartservice van OpenStreetMap (OSM).

We hebben de kaartgegevens van OpenStreetMap ingesloten op de server van de OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk wordt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming beschouwd als een veilig derde land. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming kent dat gelijkwaardig is aan het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie. Bij gebruik van de OpenStreetMap-kaarten wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van de OpenStreetMap-Foundation. Daarbij kunnen onder meer uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op deze website worden doorgestuurd naar de OSMF. OpenStreetMap kan cookies in uw browser opslaan of voor dit doel soortgelijke herkenningstechnologieën gebruiken.

Wij gebruiken OpenStreetMap met als doel een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod te garanderen en het voor bezoekers gemakkelijk te maken om de locaties te vinden die wij op onze website opgeven. Dit levert legitieme gronden op zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) AVG. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken op deze website “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd). De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te bepalen of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijvoorbeeld informatie die in een contactformulier wordt ingevoerd) worden verstrekt door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma. Om dit te bepalen analyseert reCAPTCHA het gedrag van websitebezoekers op basis van verschillende parameters. Deze analyse wordt automatisch geactiveerd zodra de websitebezoeker de site betreedt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA een verscheidenheid aan gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de site heeft doorgebracht of door de gebruiker geïnitieerde cursorbewegingen). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet gewaarschuwd dat er een analyse gaande is.

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de bescherming van de websites van de exploitant tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar de Google Data Privacy Declaration en Gebruiksvoorwaarden onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://policies.google.com/terms?hl=nl.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Spotify

We hebben functies van het Spotify-muziekplatform in deze website geïntegreerd. De aanbieder is Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Zweden. Spotify plug-ins herken je aan het groene logo op deze website. Een overzicht van de plug-ins van Spotify vindt u op: https://ontwikkelaar.spotify.com.

De plug-in maakt het mogelijk om een ​​directe verbinding tot stand te brengen tussen uw browser en de server van Spotify wanneer u deze website bezoekt. Hierdoor ontvangt Spotify de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u op de Spotify-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Spotify-account, heeft u de mogelijkheid om inhoud van deze website te koppelen aan uw Spotify-profiel. Hierdoor kan Spotify uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen.

Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van Spotify cookies worden gebruikt door Google Analytics, zodat uw gebruiksgegevens ook bij het gebruik van Spotify aan Google kunnen worden doorgegeven. Google Analytics is een tool van de Google Group voor de analyse van gebruikersgedrag met hoofdkantoor in de VS. Alleen Spotify is verantwoordelijk voor deze integratie. Op deze verwerking hebben wij als websitebeheerders geen invloed.

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de aantrekkelijke akoestische presentatie van de website. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor meer informatie kunt u de Gegevensbeschermingsverklaring van Spotify raadplegen onder: https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/.

Als u niet wilt dat Spotify het bezoek aan deze website kan toewijzen aan uw Spotify-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Spotify-gebruikersaccount terwijl u onze sites bezoekt.

Zapier

Wij hebben Zapier op deze website geïntegreerd. De aanbieder is Zapier Inc, Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, VS (hierna “Zapier”).

Met Zapier kunnen wij verschillende functionaliteiten, databases en tools koppelen en synchroniseren met onze website. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om content die we op onze website publiceren automatisch af te spelen op onze sociale mediakanalen of om content uit marketing- en analysetools te exporteren. Afhankelijk van de functionaliteit kan Zapier daarbij ook verschillende persoonsgegevens verzamelen.

Het gebruik van Zapier is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de meest effectieve integratie van de gebruikte tools. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://zapier.com/tos.

          Gegevensverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten. Dit is een contract dat is opgelegd door de wetgeving inzake gegevensprivacy en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

8. Aangepaste diensten

Het verwerken van gegevens van sollicitanten

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld via e-mail, via de post of door het online sollicitatieformulier in te dienen). Hieronder zullen wij u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die over u worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke gegevensprivacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij de daaraan gekoppelde persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen gemaakt tijdens sollicitatiegesprekken etc.) als deze nodig zijn om een ​​beslissing te nemen over de vestiging of een arbeidsrelatie. De juridische gronden voor het bovengenoemde zijn § 26 BDSG volgens de Duitse wet (Onderhandeling over een arbeidsrelatie), Art. 6(1)(b) AVG (Algemene contractonderhandelingen) en – op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven – Art. 6(1)(a) AVG. U kunt een gegeven toestemming op elk moment intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met personen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw sollicitatie.

Als uw sollicitatie tot uw aanwerving leidt, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van § 26 BDSG en art. 6(1)(b) AVG met het oog op de implementatie van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Periode voor gegevensarchivering

Als we u geen baanaanbod kunnen doen, u een baanaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u hebt verstrekt te bewaren op basis van onze legitieme belangen (Art. 6(1)(f) AVG ) gedurende maximaal 6 maanden vanaf het einde van de aanvraagprocedure (afwijzing of intrekking van de aanvraag). Daarna worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijsmateriaal in geval van een juridisch geschil. Als het duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de periode van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt verwijdering alleen plaats als het doel van verdere opslag niet langer van toepassing is.

Een langere opslag kan ook plaatsvinden als u daarmee heeft ingestemd (artikel 6, lid 1, onder a AVG) of als wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens het verwijderen ervan in de weg staan.

9. Onze optredens op sociale media

Gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden openbaar beschikbare profielen op sociale netwerken. De individuele sociale netwerken die wij gebruiken vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, X etc. kunnen uw gebruikersgedrag doorgaans uitgebreid analyseren als u hun website of een website bezoekt met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijvoorbeeld like-knoppen of banneradvertenties). Wanneer u onze sociale media-pagina’s bezoekt, worden talrijke gegevensbeschermingsrelevante verwerkingshandelingen geactiveerd. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze sociale media-pagina bezoekt, kan de exploitant van het sociale media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens ook worden vastgelegd als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij het betreffende sociale mediaportaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door het registreren van uw IP-adres.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de sociale-mediaportals gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunt u op interesses gebaseerde advertenties zien binnen en buiten uw aanwezigheid op sociale media. Als u een account bij het sociale netwerk heeft, kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op elk apparaat waarop u bent ingelogd of waarop u bent ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat wij niet alle verwerkingshandelingen op de social media portals kunnen herleiden. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom aanvullende verwerkingshandelingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportals. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectieve sociale mediaportals.

Legale basis

Onze optredens op sociale media moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) verlicht. f AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

Verantwoordelijkheid en bewering van rechten

Als u een van onze sociale mediasites (bijvoorbeeld Facebook) bezoekt, zijn wij, samen met de exploitant van het sociale mediaplatform, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek wordt geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en klacht) in principe zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het betreffende sociale-mediaportaal (bijv. Facebook) beschermen.

Houd er rekening mee dat wij, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van sociale-mediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de sociale-mediaportals. Onze mogelijkheden worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagtijd

De gegevens die rechtstreeks bij ons via de aanwezigheid op sociale media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons vraagt ​​deze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan​​totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder de bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Wij hebben geen controle over de opslagduur van uw gegevens die door de sociale netwerkexploitanten voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie. Bovendien kunt u verzoeken om correctie, blokkering, verwijdering en, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Individuele sociale netwerken
 • Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna Meta). Volgens de verklaring van Meta zullen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben met Meta een overeenkomst getekend over de gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum). Deze overeenkomst bepaalt voor welke gegevensverwerkingen wij of Meta verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook Fanpage bezoekt. Deze overeenkomst kunt u inzien via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen afzonderlijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 • Instagram

Wij hebben een profiel op Instagram. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie over hoe zij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, zie het privacybeleid van Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 • XING

We hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Details over hun omgang met uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in het privacybeleid van XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 • LinkedIn

Wij hebben een LinkedIn-profiel. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Als u LinkedIn-advertentiecookies wilt uitschakelen, gebruikt u de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor meer informatie over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • YouTube

Wij hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, vindt u in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.